Δίκυκλα

Ο τεχνικός έλεγχος των δίκυκλων οχημάτων με κυβισμό άνω των 50cc είναι υποχρεωτικός και διενεργείται κάθε 4 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης πρώτης κυκλοφορίας όπως αυτή αναγράφεται στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας. Έκτοτε ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων διενεργείται κάθε 2 χρόνια από την ημερομηνία διενέργειας του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.

Εκπαιδευτικά οχήματα: Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος για εκπαιδευτικά οχήματα πραγματοποιείται κατά την ταξινόμηση τους μετά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας προκειμένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα τους ως εκπαιδευτικά. Έκτοτε ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται 1 χρόνο μετά από την ημερομηνία διενέργειας του προηγούμενου ελέγχου.